Algemene voorwaarden

Algemeen 

 • De hiernavolgende bepalingen inzake verkoop- en leveringsvoorwaarden worden geacht aan de koper en eventueel zijn opdrachtgever bekend te zijn. Iedere afwijking erop is van generlei waarde tenzij schriftelijk tussen partijen overeengekomen. 
 • De overeenkomst strekt zich slechts uit tot de verkoopadressen die duidelijk op de bestelbon worden gespecificeerd. Ingeval de koper of zijn opdrachtgever eveneens algemene voorwaarden hebben voorzien, zijn het deze van de verkoper die doorslaggevend zullen zijn. 

Bestel- en leveringsprocedure 

 • Alle offertes zijn vrijblijvend: de verkoper wordt er eerst door gebonden nadat hij de bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Iedere gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling door de koper is nietig indien zij niet plaatsvond binnen de 14 dagen na besteldatum, in ieder geval is bij annulatie een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan minimum 30 % van de waarde van de bestelling. 
 • Bestellingen gelden pas als definitief indien zij door ons uitdrukkelijk aanvaard werden d.m.v. een orderbevestiging. 
 • Indien u een artikel bestelt onder de minimum hoeveelheid, wordt dit automatisch aangepast naar de toegestane minimumhoeveelheid. 
 • De vermelde prijzen zijn netto prijzen exclusief BTW 
 • Artikelen in backorder worden steeds zo volledig mogelijk meegeleverd bij een volgende bestelling. Mocht u de backorder liever eerder ontvangen, dus voordat u een nieuwe bestelling wilt doen, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen. Een backorder wordt franco nagestuurd indien de oorspronkelijke bestelling een franco order was. 
 • Artikelen die op stock zijn worden aangeboden op uw leveringsadres in 2 à 6 dagen binnen de Benelux. Zodra de artikelen uit uw backorder terug leverbaar zijn, worden deze kosteloos nagestuurd.
 • De verkoper is niet verantwoordelijk voor overmacht waaronder o.a. wordt begrepen: elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert zoals o.a. : oorlog, oproer, staking, gedwongen sluiting van de onderneming, brand, watersnood, ziekte van personeel, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer van leveranciers of andere storingen in het bedrijf of in die waarvan de verkoper zijn materialen en grondstoffen betrekt. 
 • In dat geval heeft de verkoper het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren. De goederen worden vervoerd op uitsluitend risico van de bestemmeling, zelfs bij franco verzending, deze doet uitdrukkelijk afstand van elke vordering die zou kunnen ontstaan uit het verlies, tenietgaan of beschadiging van de goederen tijdens het transport. Welke hiervan de oorzaak ook moge zijn, de verkoper kan niet garanderen dat de kleur en kwaliteit van de door haar geleverde koopwaar volstrekt identiek zijn aan de voorgestelde monsters, lichte afwijkingen met betrekking tot kleurschakering en weefselvastheid zijn steeds mogelijk. 
 • De verkoper houdt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. 

Portokosten en franco grens

 • Het bedrag van een franco order is bepaald in onze prijslijst die van kracht is op het moment van de order. Indien u toch een levering wenst van minder dan het francobedrag dient u hiervoor porto- en in bepaalde gevallen ook administratiekosten te betalen. De bedragen van deze kosten bevinden zich eveneens in de prijslijst, geldig op het moment van de order. 
 • Een backorder van een niet-franco bestelling kan enkel met portkosten worden nagestuurd. In functie van de evolutie van vracht- en transportkosten, staat het Maimundo vrij de francogrens aan te passen. Een dergelijke aanpassing kan pas ingang vinden vanaf 1 januari volgend op het lopende jaar. 

Retourenbeleid / betwistingen / reclamaties 

 • Onmiddellijk na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de gekochte hoeveelheid. 
 • Klachten dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst schriftelijk aan de verkoper worden meegedeeld. 
 • Goederen worden door ons teruggehaald en na ontvangst gecrediteerd of vervangen, in onderling overleg. 
 • Klachten kunnen geen aanleiding zijn om facturen geheel of gedeeltelijk te blokkeren 
 • De verkoper houdt zich het recht voor rechtmatig geweigerde goederen te vervangen. 

Betalingsvoorwaarden 

 • Door aanvaarding van de factuur accepteert de klant de verkoopvoorwaarden van Maimundo. Door aanvaarding van de eerste factuur, erkent en aanvaardt de koper de verkoopvoorwaarden van Maimundo ook voor toekomstige facturen. 
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldatum en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 20% tot 1250 euro, 15% tot 2500 euro en 10% boven 2500 euro berekend over het factuurbedrag. 
 • In geval van in rechten niet gerechtvaardigde zelfs gedeeltelijke ontstentenis van betaling niettegenstaande rappel zal de schuld daarenboven worden vermeerderd met 15% van het bedrag van de factuur of van de wissel met een minimum van 125 euro als vaste vergoeding voor de geleden schade en met eventuele gerechtskosten. 
 • Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. 
 • Bij niet-betaling heeft de verkoper het recht verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 

Eigendomsvoorbehoud 

Alle leveringen van Maimundo vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. De artikelen blijven eigendom van Maimundo totdat de laatste betaling van alle geleverde artikelen en andere verplichtingen aan Maimundo volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud betreft alle geleverde goederen aan u tot de hoogte in euro’s van alle openstaande vorderingen aan u. Dit betekent ook, dat op bij u aanwezige Maimundo-artikelen, die door u zijn betaald, ook eigendomsvoorbehoud rust, als de hoogte van de algehele vordering aan u hoger is, dan de waarde van de nog bij u aanwezige geleverde artikelen, die nog niet betaald zijn

Geschillen 

In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd zijn en zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.